UVJETI KORIŠTENJA

Izdavatelj ovih uvjeta korištenja je Organizator – trgovačko društvo BUILDING HERITAGE d.o.o. Split, Petravićeva 23, 21000 Split, OIB: 62315787001 kojeg zastupa direktorica Maja Borovina Frankić.

 

Ovim Uvjetima korištenja poslovanja uređuju se uvjeti i obveze Sponzora i Izlagača, te prva Organizatora u skladu sa navedenim, na trodnevnom događaju MBF – Masters of Building Fair koji će se održati u Rovinju, Hrvatska u razdoblju od 10.10.2024. do 12.10.2024. g.

 

Ovi uvjeti korištenja („Uvjeti“) primjenjivat će se na svaku fizičku ili pravnu osobu (izlagače, sponzore, posjetitelje, govornike, novinare, oglašivače, pružatelje usluga i sl.) („Sudionici“), koji zatraže ulaz ili su pozvani na predmetni događaj koje organizira Organizator.

Ovi Uvjeti primjenjivat će se i na druge strane koje zaključe ugovor s Organizatorom.

Ako je primjenjivo, roba i usluge koje Sudionici nude na događaju („Dogovor“) bit će ponuđene samo kako bi zadovoljile zahtjeve fizičke ili pravne osobe čije poslovne aktivnosti izravno su povezane sa sektorima promoviranim od strane Događaja, kako je definirano u ugovoru o sudjelovanju.

Organizator zadržava pravo odbijanja zaključivanja ugovora s osobom čije poslovanje nije izravno povezano sa sektorima promoviranim od strane Događaja ili iz nekog drugog razumnog razloga, kao što je spor, itd..

 

U ovim Pravilima, sljedeći pojmovi imaju sljedeće značenje:

Ugovor: znači Pravila i posebni uvjeti i odredbe, odnosno ugovor o sudjelovanju Događaj znači događaj organiziran od strane Organizatora.

Lokacija događanja: znači mjesto gdje se Događaj održava kako je naznačeno u ugovoru o sudjelovanju ili drugdje kako Organizator odluči.

Izlagatelj: je svaki Sudionik koji unajmljuje štand, odnosno dodijeljeno mjesto izlaganja na Događaju.

Atrakcije: znači atrakcija izlagača i/ili mehanički, električni uređaj koji se izlaže i može se testirati tijekom Događaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na: pomorske vožnje, VR i  sajamske atrakcije.

Zabavni sadržaj: obuhvaća sva dodatna događanja povezana sa navedenim događajem, a nisu sajam ni konferencija, kao na primjer svečani domjenci, gala večera, fly talks, vožnja brodom i slično.

Dress code: skup pravila koja određuju odjeću ili vrstu odjeće i obuće koju će nositi grupa ili ljudi pod određenim okolnostima, odnosno tijekom predmetnog događaja.

Marketinški materijali: promotivni materijali koji su vezani isključivo za sudionikovu tvrtku.

Tehnički priručnik izlagača: je alat koji pomaže u uključivanju predavača u događaj. To je skup dokumenata koji određuju pravila i propise za izlaganje na događaju. Izlagačima će biti dostavljen tehnički priručnik izlagače ne kasnije od mjesec dana prije početka događaja.

 

 

PRIHVAT DOKUMENATA UGOVORA

Potpisivanje bilo kojeg ugovora o sudjelovanju i/ili bilo koje prijave za sudjelovanje na Događaju smatrat će se potpunim suglasjem Sudionika s odredbama ovih Pravila, relevantnim ugovorima o sudjelovanju,. specifikacijama operatera prostora za održavanje događaja

 

Stoga se Sudionik obvezuje pridržavati se dogovorenih uvjeta, kao i svih mjera zaštite zdravlja koje propisuju nadležne javne vlasti i Organizator, te osigurati da njegovi zaposlenici i pružatelji usluga postupe sukladno tome. Nijedne izmjene ugovora ne mogu se napraviti od strane Sudionika ni na koji način.

 

IZMJENE I PREDNOST OVIH PRAVILA

Organizator zadržava pravo odlučivati o svim pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilima i dodavati nove, odmah primjenjive odredbe kako bi obuhvatio takva pitanja i sva pitanja koja nisu inače uređena općim propisima koji reguliraju komercijalne događaje, a koji su objavljeni na web stranici https://mbf.hr/. Organizator će o tome obavijestiti Sudionike kad god je to potrebno. Ova Pravila imaju  prednost nad bilo kojim drugim uvjetima koje Sudionici mogu pokušati nametnuti ili uključiti, ili koji proizlaze iz trgovine, običaja, prakse ili tijeka poslovanja. U slučaju neslaganja između hrvatske verzije i bilo koje druge prevedene verzije ovog Ugovora i svih ostalih pravilnika u vezi sa predmetnim događajem, hrvatska verzija ima prednost.

 

DRESS CODE

Dress code događaja cijelog događaja je Business casual attire što podrazumijeva da će muškarci nositi odijela i košulje, dok će žene nositi hlače ili suknje i košulje; ili poslovne haljine. Dress code na dodatnim zabavnim sadržajima kao na primjer cocktail party je business casual black & white attire što podrazumijeva sve navedeno u predhodnom ali u crno-bijelim bojama.

Dress code na gala večeri je black tie attire, podrazumijeva da muškarci nose svečana odijela sa kravatama ili mašnama, a da žene nose svečane haljine.

 

OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA

Organizator može otkazati sudionicima sudjelovanje na predmetnom događaju u sljedećim slučajevima:

 • Izlagač nije prisutan na svom Štandu barem jedan (1) sat prije početka Događaja ili nije prisutan na svom štandu na početku Događaja, iz bilo kojeg razloga. Organizator može smatrati takav propust otkazivanjem sudjelovanja izlagača i biti slobodan dogovarati se s obzirom na lokaciju štanda, u kojem slučaju izlagač neće imati pravo na povrat novca ili odštetu. U slučaju kašnjenja od strane Izlagača, Organizator ima pravo zaračunati cijeli dan zakašnjenja, te pravo naplatiti ugovornu kaznu u vrijednosti od 0,5 % dnevno od ukupno ugovorene cijene i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 10% (deset posto) ugovorene cijene, te nadoknaditi Organizatoru sve eventualne troškove i štetu koja bi iz tog proizašla. Organizator ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da Izvođač ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni. Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo Organizatora na naknadu eventualne, te dokazane, štete u visini preko iznosa ugovorne kazne.
 • Ukoliko Sudionik pokuša otkazati svoju rezervaciju bilo kojeg datuma iz bilo kojeg razloga;
 • Ukoliko prilikom registracije, sudionik pruži informacije koje su lažne, netočne ili postanu netočne, a kao rezultat toga mu je odbijen ulazak na Događaj.

Ova klauzula neće se primjenjivati u slučaju više sile, što ako se dokaže, daje sudioniku pravo na povrat plaćene naknade kako je to definirano u gore navedenoj klauzuli “Otkazivanje Događaja”.

 • Ukoliko u bilo kojem vremenu štand ostane prazan tj. bez predstavnika Izlagatelja primjenjuju se penali za napuštanje štanda. Penali iznose 100 eura/sat, obračunska jedinica je minuta.

 

ODGAĐANJE, OTKAZIVANJE ILI PREKID DOGAĐAJA

 

 1. Odgađanje događaja

Organizator može odgoditi održavanje predmetnog Događaja,  te je dužan u razumnom roku prethodno obavijestiti Sudionike, osim u hitnim situacijama, za 6 mjeseci nakon razdoblja prvotno predviđenog za predmetni Događaj. U tom slučaju, ugovor o sudjelovanju sudionika automatski će se i u potpunosti prenijeti na nove datume Događaja. Organizator će zadržati uplate koje je sudionik platio.

 

 1. Otkazivanje događaja

Sljedeći uvjeti primjenjuju se u slučaju otkazivanja događaja. Ako Organizator uoči da se događaj ne može održati pod uvjetima predviđenim iznimnim okolnostima, bez obzira jesu li to slučajevi više sile, a posebno jesu li potpuno nepredvidive (u daljnjem tekstu “iznimne okolnosti”), Organizator može obavijestiti o otkazivanju događaja.

Kvalificirat će se kao iznimne okolnosti sljedeći događaji: (požar, poplava, oluja, uništavanje ili nedostupnost mjesta(gdje će se održati događaj), nesreća, slučajni slučaj, štrajk na lokalnoj ili nacionalnoj razini, neredi, rizik sigurnosti, teroristička prijetnja, administrativna zabrana ili zatvaranje, zdravstvena situacija, potencijalne posljedice epidemije Covid-19 ili druge epidemije/pandemije otkazivanje sudjelovanja značajnog udjela sudionika, ograničenje kretanja sudionika ili posjetitelja, itd.

U tim slučajevima ugovor o sudjelovanju sudionika bit će otkazan, a iznosi plaćeni organizatoru koji su još uvijek dostupni nakon izravnih troškova nastalih od strane Organizatora na dan obavijesti o otkazivanju bit će podijeljeni među sudionicima, proporcionalno iznosima plaćenim od svakog od njih.

Izravni troškovi definiraju se kao: troškovi i izdaci – uključujući sve neopozive PDV-ove ili bilo koji drugi ekvivalentni porez na prodaju – koji se pravilno mogu pripisati najmu Prostora, upravljanju, promociji – uključujući sve kampanje oglašavanja – i radu Događaja.

Ako Organizator bude prisiljen otkazati događaj ako primijeti važnu promjenu organizacije događaja koja bi bila štetna za obje strane, kao što su nedovoljan broj prijava, i osim ako taj otkaz nije rezultat okolnosti navedenih u prethodnom odlomku, sudioniku će biti vraćeni iznosi plaćeni Organizatoru.

 

 1. Prekid događaja

U slučaju prijetnje javnoj sigurnosti, Organizator će utvrditi treba li ili ne prekinuti ili evakuirati događaj, te se sudionik odriče prava da nakon toga pokreće postupke protiv Organizatora.

 

U slučaju izmjene, odgađanja, prekida ili otkazivanja događaja bez obzira na okolnosti ili motivacije, sudionik ne može tražiti nikakvu naknadu od organizatora, osim u slučaju grubog nemara Organizatora.

 

AKTIVNOSTI

Sponzori neće provoditi ili zakazivati bilo kakve vanjske aktivnosti bez pisanog dopuštenja Organizatora, te koje su u suprotnosti sa službenim programom predmetnog događaja, bez obzira odvijaju se te aktivnosti na mjestu događaja ili izvan njega.

 

Sudionici sajma mogu pristupiti dodatnim zabavnim sadržajima ako posjeduju pripadajuću kotizaciju.

 

ZAHTJEVI ZA UPIS

Osobe mlađe od 18 godina ne smiju biti primljene na događaj, osim uz prethodnu pisanu odobrenje Organizatora.

Organizator zadržava pravo odbiti ulazak ili privremeno ili trajno izbaciti bilo kojeg sudionika čije prisustvo, ponašanje ili ponašanje prijeti miru ili sigurnosti događaja i/ili ostalih sudionika i/ili Organizatora i/ili integritetu mjesta.

Da bi sudionici dobili pristup događaju, moraju pokazati propusnicu koju će Organizator izdati besplatno ili uz naknadu prema vlastitim postupcima. Distribucija, reprodukcija ili prodaja propusnica u cilju da druga osoba osim sudionika od njih izvuče dobit strogo je zabranjena i može biti podložna tužbi.

S obzirom na međunarodnu prirodu događaja, sudionici moraju:

 • Osigurati da je njihovo sudjelovanje neutralno u političkim, ideološkim ili vjerskom uvjerenjima;
 • Ne smiju stvarati buku (vizualne, zvučne, mirisne ili bilo koje druge prirode) organizaciji događaja, ostalim sudionicima, bilo da su u susjednim štandovima ili ne, ili javnosti, bilo na njihovom štandu, u reklamnom prostoru dodijeljenom unutar predmetnog događaja. U suprotnom, Organizator zadržava pravo izricanja kazni, uključujući odbijanje ulaska na događaj.

 

AKREDITACIJA SUDIONIKA

Sudionici mogu akreditirati samo svoje stalne zaposlenike. Organizator može u bilo kojem trenutku zatražiti dostavljanje dokaza u svezi navedenog. Ako sudionik akreditira bilo koju osobu koja ne udovoljava gore navedenim zahtjevima, bit će mu potrebno platiti naknadu za sudjelovanje koja se primjenjuje na posjetitelje, kako je navedeno u ugovoru o sudjelovanju.

Pravila o izdavanju i upotrebi službenih akreditacija donosi Organizator, a o njima obavještava Sudionike. Službena propusnica se izdaje na ime osobe koju akreditira izlagač i koja je njezin jedini ovlašteni korisnik. Ako dođe do zlouporabe, organizator može povući izdanu službenu propusnicu, a osoba koja ju je zlouporabila trajno će se udaljiti sa predmetnog događaja.

Ulaz je dopušten samo osobama s akreditacijom.

 

OGLAŠAVANJE

Organizator zadržava isključivo pravo postavljanja oglasa i drugog marketinškog materijala i provođenja promocija na mjestu događaja i u neposrednom okruženju. U slučaju nepoštivanja ovih zahtjeva, Organizator može u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti, ukloniti takvo oglašavanje.

Sudionici ne smiju na bilo koji način prikazivati proizvode ili usluge niti oglašavati tvrtke ili poduzeća koja nisu sudionici, bez prethodnog pisanog odobrenja Organizatora. Osim toga, distribucija letaka, brošura ili dokumenata bilo kojeg tipa u promotivne ili druge svrhe strogo je ograničena unutar prostora događaja i neposrednog okruženja i podložna je prethodnom odobrenju Organizatora. Sudionici ne smiju ni na koji način oglašavati bilo koju osobu ili objekt koji je član reguliranog zanimanja za koje nacionalna i službena organizacija koja predstavlja profesiju zabranjuje oglašavanje.

 

SPONZORSTVO

Neki od događaja Organizatora mogu biti sponzorirani od strane sudionika sukladno uvjetima i odredbama navedenim u relevantnom ugovoru o sudjelovanju koji određuje karakteristike događaja. Osim ako nije drugačije navedeno, takva sponzorstva nisu ekskluzivna. Ako više od jednog sudionika sponzorira isti događaj, Organizator će promovirati sudionike proporcionalno njihovim respektivnim doprinosima. Organizator zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti karakteristike događaja ili zatražiti od sudionika da izmijene materijale namijenjene distribuciji, posebno zbog zakonskih zahtjeva i/ili iz razloga opće organizacije Događaja i/ili, općenito, u interesu svih sudionika. Organizator će učiniti sve kako bi unaprijed obavijestio sudionike, osim u slučaju hitnih potreba koje izuzimaju Organizatora od toga.

 

FOTOGRAFIJE I SNIMANJE (AUDIO I VIDEO)

Organizator je tijekom predmetnog događaja ovlašten nesmetano fotografirati te izrađivati druge vrste video i audio zapisa u ustupljenim izložbenim prostorima i koristiti ih za vlastite i opće potrebe. Sudionici se u tom pogledu, odriču bilo kakvih autorskih prava i potraživanja, a sami imaju ovlasti za takva snimanja bez posebnog odobrenja Organizatora, osim unutar vlastitog izložbenog prostora. Sudionik je ovlašten svoj reklamni materijal stavljati na raspolaganje posjetiteljima samo unutar prostora koji je zakupio.

 

Organizator može zabraniti snimanje fotografija i/ili izradu audio i video zapisa od strane sudionika koji nisu dobili akreditaciju od Organizatora u tu svrhu. Samo fotografi/snimatelji koji su dobili pismenu autorizaciju od Organizatora za tu svrhu smiju raditi unutar prostora Događaja. Kopija njihovih fotografija i/ili audio i video zapisa bit će dostavljena Organizatoru na zahtjev.

 

Sudionici ovime ovlašćuju i daju privolu Organizatoru i njegovim partnerima da fotografiraju i/ili snimaju glas i sliku sudionika, štandova ili određenih predmeta izloženih unutar štandova, distribuiraju navedene fotografije i/ili zapise trećim stranama i komuniciraju ih javnosti, diljem svijeta, što može biti prikazano (posebno u obliku prijenosa uživo ili odgođenog prijenosa), reproducirano bez ograničenja u broju reprodukcija i objavljivano, diljem svijeta, tijekom perioda od pet (5) godina, u bilo kojem formatu, korištenjem bilo koje poznate ili nepoznate metode ili procesa u to vrijeme, u cijelosti ili djelomično, na svim materijalnim ili nematerijalnim medijima poznatim ili nepoznatim u to vrijeme, uključujući, posebno, internet (web stranice Organizatora i njegovih partnera i društvene mreže) i na bilo kojem drugom promotivnom ili marketinškom alatu koji može koristiti u informativne ili promotivne svrhe.

 

NEPOŠTENA POSLOVNA PRAKSA

Sudionici se obvezuju da se formalno neće baviti aktivnostima koje su identične ili slične onima provedenim na mjestu Događaja (posebno sudjelovanje na sastancima s profesionalcima koji nisu registrirani na Događaju), neposrednom okolicom ili bilo kojem drugom Mjestu Događaja koje Organizator može odrediti, posebno na mjestima poput hotela ili drugih vanjskih lokacija tijekom trajanja Događaja. Sudionici se obvezuju da neće izravno ili neizravno privući druge sudionike s bilo kojeg Mjesta Događaja radi predstavljanja svojih proizvoda i/ili usluga koji su u opsegu Događaja.

 

SMJEŠTAJ I PUTOVANJE

Organizator može sklopiti ugovore s hotelima i turističkim agencijama kako bi pomogao sudionicima koliko je to moguće i pod najboljim mogućim uvjetima u pronalaženju smještaja ili putovanja. Međutim, to ne predstavlja odobrenje Organizatora bilo kojem određenom pružatelju smještaja/putovanja niti obvezu Organizatora, a Organizator neće biti odgovoran za putovanje, rezervacije hotela i/ili odabrane smještaje.

 

DODJELA I RASPODJELA LOKACIJA

Metoda određivanja raspodjele štandova bit će utvrđena od strane Organizatora i može se mijenjati s vremena na vrijeme, uz obavijest, nazvanu “potvrda promjene štanda”, izlagaču. Organizator će uzeti u obzir zahtjeve izlagača, vrstu proizvoda i usluga koje planiraju izložiti te raspored štanda i/ili dodijeljene lokacije koje planiraju postaviti u skladu s interesima Događaja. Svi planovi rasporeda dostupni izlagaču služe samo u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju jamstvo da će određeni izlagač biti smješten pored ili blizu bilo kojeg drugog izlagača. Organizator će, međutim, uložiti razumne napore kako bi udovoljio zahtjevima izlagača u vezi s tim pitanjima.

Organizator neće biti odgovoran za bilo kakve posljedice koje mogu proizaći iz dodijeljene lokacije, poput niske frekvencije posjetitelja.

U slučaju da sudionik/izlagač uzrokuje nered ili ne pridržava se zahtjeva Tehničkog priručnika izlagača, Organizator zadržava pravo izmijeniti, u bilo koje vrijeme i koliko god puta smatra potrebnim, upotrebu dodijeljene lokacije koja su zatražili izlagači, lokaciju štandova ili dekoraciju istih.

 

LOKACIJA ŠTANDA, POSTAVA, MONTAŽA, DEKORACIJA I DEMONTAŽA

 1. Postavljanje, montaža i upravljanje štandom i/ili dodijeljenoj lokaciji

Sukladno Ugovoru, ako Događaj uključuje usluge štanda i ako je sudionik izlagač, primjenjuje se sljedeće:

Izlagači se obvezuju upoznati se s Tehničkim priručnikom izlagača i specifikacijama izložbenog prostora koji je na snazi te se pridržavati istih, pridržavati se sigurnosnih mjera propisanih primjenjivim zakonima i propisima tijekom cijelog Događaja.

 1. Pravila ponašanja

Izlagači se obvezuju biti prisutni na svom štandu i/ili dodijeljenoj lokaciji, kao i tijekom inspekcije od strane osoba odgovornih za provođenje sigurnosnih standarda. Pod ugovornim uvjetima, planom prevencije u slučaju nastanka nesreće ili štetnog događaja te u skladu s ukupnom dekoracijom Događaja, 3. Dekoracija

Izlagači ne mogu slobodno ukrašavati svoj štand. Uslugu dekoracije mogu naručiti iz cjenika dodatnih usluga Organizatora ili mogu predati pisani zahtjev za odobrenjem postavljanja vlastitih dekoracija na  štandu, na koji zahtjev će Organizator događaja pisanim putem odobriti ili odbiti.

Organizator zadržava pravo, u bilo kojem trenutku i na trošak izlagača, zabraniti upotrebu štanda i/ili dodijeljene lokacije, obustaviti upotrebu vode i električne energije ili ukloniti ili uništiti bilo koji materijal ili instalaciju smatranu neusklađenom.

Izlagač je potpuno upoznatost sa specifičnostima štanda opisanim u ugovoru o sudjelovanju. Ako Izlagač štanda ne osporava usklađenost Štanda od njegovog primitka, smatra se da je potonji prihvatio.

 1. Promotivni materijali

Izlagač ne može donijeti nikakve materijale ili instalacije koje nisu uključene u raspon odabranog štanda. Ako to učini, Izlagač će nadoknaditi štetu i osloboditi Organizatora odgovornosti u slučaju bilo kakve štete uzrokovane instalacijama i/ili dodanim materijalom.

 1. Osiguranje štanda i/ili dodijeljene lokacije

Izlagači moraju uvijek održavati dovoljno osoblja na svom štandu i/ili dodijeljenoj lokaciji i potpuno ga opremiti tijekom cijelog trajanja Događaja, uključujući i produžetak trajanja Događaja. Izlagači moraju prikazivati proizvode i/ili usluge koji se pridržavaju zakona i propisa i koji potječu iz zakonitih aktivnosti, te moraju dobiti sve potrebne dozvole za obavljanje svojeg poslovanja na Događaju. Proizvodi i/ili usluge smiju se prikazivati samo unutar štanda, ne smiju zadirati u prolaze i nikako ne smiju ometati susjedne izlagače ili bilo kojeg drugog sudionika, osoblja ili predstavnika Organizatora ili operatera Događaja. Materijali i proizvodi i/ili usluge moraju biti postavljeni na estetski način. Prodaja za van ili prodaja u kojoj se roba odmah isporučuje kupcu zabranjene su, osim uz prethodnu pismenu autorizaciju Organizatora. Događaji održani na štandu i/ili dodijeljenoj lokaciji, poput atrakcija, predstava, događanja itd., zahtijevaju prethodnu autorizaciju Organizatora.

 

DOSTAVA MARKETINŠKIH MATERIJALA

Sudionik je dužan promotivne materijale dostaviti na lokaciju događaja na dan otvaranja 10. listopada 2024. godine do 8:00h. Sudionik je dužan sve promotivne materijale odnijeti do 12.10. od 14:00h do 15:00h.

 

ČIŠĆENJE IZLOŽBENIH PROSTORA

Organizator preuzima brigu oko čišćenja prolaza, ulaza i drugih površina koje zajednički koriste svi izlagači i posjetitelji. Čišćenje štandova i eksponata isključiva je obveza Sponzora – Izlagača, te je isti dužan očistiti prodajno mjesto i okolni pripadajući prostor te odložiti smeće u kontejnere, svaki dan po završetku sajma. Na temelju pismene narudžbe, Organizator izlagaču može pružiti uslugu čišćenja štandova, za koju će mu ispostaviti račun, a obračunava se cijela površina štanda. Cjenik čišćenja štanda Organizator će dostaviti na zahtjev Sponzora/Izlagača. Svi izlagački prostori moraju biti čisti i uredni za radnog vremena predmetnog događaja; u protivnom će organizator obaviti čišćenje, a račun ispostaviti korisniku prostora

 

ŠTETA I POPRAVCI

Sudionici će biti odgovorni za svu štetu koju prouzroče mjestu Događaja. Posebno, izlagači moraju ostaviti svoj Štand, kao i svu opremu i materijale koje je osigurao Organizator, u njihovom izvornom stanju u trenutku preuzimanja njihovog Štanda. Stoga, prilikom preuzimanja svog Štanda, izlagači moraju dokazati postojeću štetu i te dokaze proslijediti e-poštom, istog dana, tehničkom odjelu Organizatora. Inače, izlagači riskiraju da im se izda faktura za takvu štetu.

Izlagači moraju osloboditi svoj štand i ukloniti svoje robe, predmete i posebne dekoracije, kao i svaki preostali otpad od materijala korištenih za ukrašavanje štanda, u roku i tijekom sati koje odredi Organizator, uz poštivanje lokalnih zakona, propisa i praksi u vezi s otpadom. Ako ne ispuni ove rokove, izlagač će biti odgovoran za sve troškove nastale zbog nepoštivanja tih uputa, kao i za bilo kakvu štetu koju prouzrokuje izlagač.

Izlagači koji demonstriraju i/ili nude atrakcije sudionicima odgovorni su za poštivanje svih lokalnih zakona i propisa koji reguliraju rad vožnji, te za prethodno osiguravanje svih odobrenja potrebnih za demonstraciju i ponudu vožnji tijekom Događaja.

Izlagači su odgovorni za svaku štetu koju oni ili njihovi zaposlenici prouzroče mjestu održavanja i/ili bilo kojem sudioniku Događaja. Sudionici koji žele isprobati atrakcije koje nude izlagači razumiju i prihvaćaju rizike i oslobađaju Organizatora od bilo kakvih potraživanja.

 

DODJELA I PODNAJAM DODIJELJENIH LOKACIJA

Izlagačima je izričito zabranjeno dodjeljivanje, podnajmljivanje ili razmjena, bez naknade ili uz naknadu, cijelih ili dijelova lokacija dodijeljenih od strane Organizatora, uključujući štandove i oglašavačke prostore. Međutim, više izlagača može biti dopušteno da izlažu zajedno pod uvjetom da su prethodno podnijeli zahtjev Organizatoru i da je Organizator odobrio isto.

 

CIJENA I POSTUPCI PLAĆANJA

Naknade i troškove koje plaća sudionik , te postupci i rokovi plaćanja jednostrano su određeni od strane Organizatora u ugovoru o sudjelovanju, što sudionik izričito prihvaća. Ovisno o datumu potpisa ugovora o sudjelovanju, uplata će biti jednaka iznosima koji su već dospjeli na relevantni datum. Sudionicima neće biti odobren nikakav popust u slučaju plaćanja prije datuma dospijeća. Uplate će se izvršavati od strane sudionika u neto iznosu. U cijenu nije uključen PDV

Dodatna faktura bit će izdana za bilo koju uslugu koju sudionici mogu naručiti, a koja nije navedena u relevantnom ugovoru o sudjelovanju.

 

KAŠNJENJE ILI NEPLAĆANJE

U slučaju kašnjenja s plaćanjem, sudionik će biti odgovoran za naknadu štete zbog kašnjenja zajedno sa zakonskim zateznim kamatama, izračunate po stopi zakonske kamatne stope, počevši od dana koji  je naveden kao datum plaćanja naveden u ugovoru o sudjelovanju i na fakturi. Ova odredba se ne smatra produženjem roka za plaćanje. Nepotpuno plaćanje cijene spriječit će sudionika da se registrira za bilo koji budući Događaj Organizatora.

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sudionik jamči Organizatoru da on ili njegovi davatelji licenci posjeduju sva prava intelektualnog vlasništva na sadržaju definiranom u nastavku i u izloženim materijalima, ili da posjeduje potrebne autorizacije za prikazivanje i/ili distribuciju istih u vezi s Događajem. Kako bi osigurao potpunu transparentnost događaja, na zahtjev Organizatora, sudionik će dostaviti sve kataloge i/ili brošure, ili medije koji ih sadrže, a odnose se na proizvode i prava koja nudi. Sudionik će pismeno obavijestiti Organizatora ako planira emitirati glazbu na svom štandu i/ili dodijeljenoj lokaciji i/ili na svom oglašavačkom prostoru, te će podnijeti sve potrebne izvještaje i/ili drugim relevantnim regulatornim tijelima i izvršiti pripadajuće uplate. Sudionik će nadoknaditi i osloboditi Organizatora odgovornosti u slučaju bilo kakvih zahtjeva na temelju nepoštivanja ovih obveza sadržanih u ovoj klauzuli.

Potpisivanjem ugovora o sudjelovanju, sudionik odobrava Organizatoru, od dana potpisa ugovora o sudjelovanju, za vrijeme trajanja Ugovora, te protekom razdoblja od 5 (pet) godina nakon isteka predmetnog ugovora, korištenje svog poslovnog imena, trgovačkog imena i/ili zaštitnog znaka(ova) ili bilo kojeg drugog elementa ili nematerijalnog prava (u daljnjem tekstu “Zaštitni znakovi”) u svrhu promocije događaja Organizatora (posebno putem reprodukcije na web stranicama događaja i društvenim medijima i njihovom emitiranju putem bilo kojeg sredstva).

Sudionik jamči Organizatoru da je ovlašten slobodno raspolagati svojim Zaštitnim znakovima (i/ili bilo kojim drugim elementom ili nematerijalnim pravom) i jamči Organizatoru potpunu, besplatnu upotrebu i posjedovanje zaštitnih znakova.

 

MEDIJI I MATERIJALI ORGANIZATORA

Tijekom Događaja, Organizator će sudionicima osigurati tiskane materijale, web stranicu, aplikaciju za umrežavanje i upravljanje događajem i sve druge materijale specifične za Događaj (u daljnjem tekstu “Mediji Organizatora” ili “Mediji”). Organizator je vlasnik i izdavač svih Medija koje objavljuje i distribuira. Medije sudionik ne smije koristiti ni na koji način bez prethodnog pisanog odobrenja Organizatora.

 • Sudionici su suglasni da su svi tekstovi, videozapisi, slike, baze podataka, karakteristični znakovi, podaci, IT aplikacije i/ili funkcionalnosti objavljeni u Medijima Organizatora, osim onih koje sudionici dostavljaju (u daljnjem tekstu “Materijali”) vlasništvo Organizatora i/ili trećih strana. Sudionici ni u kojem slučaju ne smiju reproducirati, mijenjati, brisati, distribuirati, dodijeliti i/ili koristiti sadržaj, u cijelosti ili djelomično, ni na koji način, bez prethodnog pisanog odobrenja Organizatora, njegovih davatelja licenci i/ili relevantnih nositelja prava.
 • Sudionici odobravaju, bez naknade, Organizatoru reprodukciju i korištenje vlastitog sadržaja, distribuciju Medija Organizatora. Sudionik isključivo odgovara za informacije i dokumente koje pruža, a koji su objavljeni i distribuirani putem Medija Organizatora. Organizator neće snositi odgovornost, ni u slučaju pogreške i/ili propusta kod objavljivanja i/ili distribucije medija, posebno ako je uzrokovano pogrešnim ili nepotpunim informacijama koje je pružio sudionik. Nadalje, svaki sudionik mora posjedovati sve potrebne autorizacije, a informacije i dokumente kojima raspolaže ne smiju sadržavati uvrede, klevete, govore mržnje, poziv na nasilje, nepristojno, bogohulno ili na bilo koji način nezakonito ponašanje.

 

Sudionici moraju izbjegavati uvredljive, rasističke ili seksističke primjedbe i ponašati se na etički način, te grafički materijali moraju prikazivati visoku poslovnu etiku i ne smiju biti razvratne prirode.

 

 • Postavljanje oglasa na Medije Organizatora, Organizator će odrediti dostupne oglašavačke prostore na svojim Medijima i ima pravo kontrolirati sav oglasni materijal distribuiran na njima kako bi osigurao usklađenost s primjenjivim zakonima i zaštitio interese Događaja i/ili sudionika. Organizator može izbrisati bilo koje izjave koje izravno ili neizravno mogu, pružiti lažne informacije ili promovirati nezakonite aktivnosti, usluge ili proizvode, kao i bilo koju nezakonitu izjavu ili sliku. Svaki odobreni oglašivački tip unutar mjesta Događaja mora nositi natpis “OGLAŠAVANJE”. Organizator može odbiti objaviti sporni tekst ili oglas, u kojem slučaju će sudioniku biti vraćena uplaćeni iznos cijene oglašavačkog prostora. Ukoliko sudionik naruči oglašavanje na Medijima Organizatora, ali ne pruži Organizatoru informacije i dokumente potrebne za objavu na vrijeme, Organizator zadržava pravo da dogovori sa drugim sudionikom oglašavanje na Medijima Organizatora. U tom slučaju, sudionik nema pravo na povrat cijene svoje narudžbe ili ikakvu naknadu. Dokumenti korišteni za objavljivanje oglasa bit će vraćeni sudioniku ili njegovom predstavniku samo na zahtjev. Organizator je dužan čuvati takve dokumente samo jednu (1) godinu i može ih uništiti nakon tog razdoblja.

 

APLIKACIJA ZA UMREŽAVANJE I UPRAVLJANJE DOGAĐAJEM

S ciljem organiziranja poslovnih sastanaka između sudionika, Organizator može sklopiti ugovor s pružateljem alata za aplikaciju za umrežavanje i upravljanje događajem. Kako bi olakšao registraciju sudionika, omogućio im pripremu događaja i planiranje poslovnih sastanaka tijekom događanja, Organizator može unaprijed popuniti u ime sudionika njihovim osobnim podacima koje Organizator ima u posjedu putem ugovora o sudjelovanju. Jednom povezan, sudionik je osobno odgovoran za popunjavanje vlastitog unosa u aplikaciju kako bi imao koristi od pogodnosti koje nudi online alat. Sva obrada ovih podataka uređena je klauzulom “Pravila o privatnosti i podacima” u nastavku. Organizator odbacuje svu odgovornost ako sudionici ne primaju dolazne poruke ili zahtjeve za sastanke od drugih sudionika. Korištenje aplikacije od strane sudionika bit će pod njihovom isključivom odgovornošću i morat će poštovati uvjete aplikacije.

 

PRAVILA O PRIVATNOSTI I PODACIMA

Organizator prikuplja osobne podatke sudionika ovim dokumentom ili putem aplikaciji za umrežavanje i upravljanje Događajem ili tijekom sudjelovanja na događaju (posjećenim mjestima ili događajima, uslugama koje se pružaju) sukladno sljedećim odredbama i Pravilima o privatnosti.

Zaštita osobnih podataka – U skladu s novom europskom Općom uredbom o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine, Organizator jamči Sudionicima događaja da će osobne podatke istih koristiti isključivo u svrhu ispunjenja zahtjeva, sklapanja i izvršenja ugovora, u svrhu marketinga i drugih legitimnih interesa koji su važni za poslovanje. Organizator će koristiti osobne podatke sudionika u jasno definirane svrhe te ih neće prosljeđivati trećim stranama niti koristiti u neodređene svrhe.

 

Obrada osobnih podataka sudionika će se isključivo provoditi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i važećim hrvatskim zakonima i propisima.

Osobni podaci su oni podaci koji s povezani sa Sudionicima čiji je identitet moguće utvrditi. To su podaci poput imena, e-mail adrese, telefonskog broja i adrese.

Davanje osobnih podataka za pristup, smatra se vašom suglasnošću za obradu vaših osobnih podataka.

Vaša prava

Kao subjekt čije podatke Organizator obrađuje u kontekstu posjeta i korištenja stranice https://mbf.hr/ svi Sudionici imaju sljedeća prava:

 

Pravo na informaciju (čl. 15. Opće uredbe): Imate pravo tražiti informacije o podacima koje obrađujemo i kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke. Osim toga, imate pravo za dobivanje više informacija o specifičnostima svrhe obrade, kategorijama podataka koje obrađujemo, primateljima ili kategorijama primatelja podataka, vremenu pohrane podataka, pravo na brisanje ili ispravak osobnih podatka, pravo na podnošenje prigovora te informacije o podrijetlu podataka.

Pravo na ispravak (čl. 16. Opće uredbe): Imate pravo tražiti hitnu ispravku Vaših osobnih podataka, ako su podaci neispravni, nevažeći ili nepotpuni.

Pravo na brisanje (čl. 17. Opće uredbe): Imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade (čl. 18. Opće uredbe): Uz ograničene okolnosti koje su određene u čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo na ograničenje obrade Vaših podataka, što znači da možemo pohranjivati, ali ne upotrebljavati i dodatno obrađivati.

Pravo na prijenos podataka (članak 19. Opće uredbe): Imate pravo zatražiti od nas podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku; te podatke možete poslati u druge službe ili ih dati proslijediti.

Pravo na žalbu (čl. 20 Opće uredbe): Imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor vezan uz način na koji obrađujemo Vaše podatke u okviru stranice https://mbf.hr/

Pravo na povlačenje privole (članak 7. Opće uredbe): Imate pravo na opozivanje privole za obradu podataka kada se obrada podataka temelji na Vašoj privoli.

Pravo na prigovor nadležnom tijelu: Imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor vezan uz način na koji obrađujemo Vaše podatke u okviru stranice https://mbf.hr/ nadzornom tijelu za zaštitu podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP), Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, www.azop.hr, azop@azop.hr

Za ostvarenje obrazloženih prava sukladno propisima o zaštiti podataka  svi sudionici se mogu obratiti Organizatoru, odnosno službeniku za zaštitu podataka putem e-maila: mbf@building.hr.

 

Podaci se obrađuju od strane Organizatora u svrhu izvršavanja njegovih ugovornih obveza (pogotovo upravljanje bazom podataka kupaca, pristup online bazi podataka sudionika, upravljanje događajima, uslugama i upravljanje naplatom ulaznica, fakturiranje i upravljanje naplatom) i promocije svoje djelatnosti.

Takvi podaci pohranjuju se najduže 10 godina, osim online baze podataka sudionika gdje se podaci pohranjuju najduže 3 godine.

Ovi osobni podaci mogu biti:

-integrirani u online bazu podataka dostupnu sudionicima kako bi im omogućili pripremu događaja, umrežavanje, promociju poslovanja i planiranje poslovnih sastanaka tijekom događaja. U tom smislu, sudionici se obvezuju ne koristiti podatke u druge svrhe. Sudionici koji bi koristili podatke sadržane u bazi podataka u vlastite svrhe smatraju se kontrolorima podataka i snose sve obveze tog statusa prema drugim sudionicima. Organizator neće, pod nikakvim okolnostima, biti odgovoran za nezakonitu obradu podataka i korištenje od strane drugih sudionika ili trećih strana;

-prijenos poduzetnicima koji su se obvezali poštovati zahtjeve zakona o zaštiti podataka, poput tvrtki koje pripadaju istoj grupi, pružateljima usluga i partnerima koji se mogu nalaziti izvan Europskog gospodarskog prostora;

-prijenos partnerima Organizatora, koji mogu postati kontrolori podataka, organiziranje događaja ili sesije, ili objavljivanje videozapisa, koje će predmeti podaci sudionika pohađati i/ili gledati putem interneta;

-komunikacija s trećim stranama radi provođenja komercijalnog ispitivanja u njihovo ime kao kontrolor podataka;

-korištenje na svim distribucijskim i promotivnim medijima u vezi s relevantnim događajem, uključujući, ali ne ograničavajući se na, medije putem interneta; obrada u svrhu analize distribucije i promocije (izrada profila, ciljanje).

Kao kontrolor podataka, Organizator je implementirao i održava odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao da obrada osobnih podataka zadovoljava zahtjeve Zakona o zaštiti podataka, posebno GDPR. Sudionici mogu ostvariti svoje pravo na pristup, dobivanje, ispravak i uskraćivanje korištenja svojih osobnih podataka, u mjeri u kojoj se podaci obrađuju isključivo od strane Organizatora. U okviru Ugovora, Izlagač može obrađivati, prikupljati ili pristupiti podacima sudionika. Stoga se Strane (Izlagač i Organizator) obvezuju strogo poštivati Opću uredbu o zaštiti podataka kao kontrolori podataka, a posebno će informirati subjekte podataka koji su predmet obrade podataka i štititi podatke.

 

USKLAĐENOST S ZAKONIMA

Organizator zajedno sa sudionicima mora tijekom cijelog trajanja Ugovora pridržavati se svih primjenjivih zakona i propisa, te ekonomskih sankcija relevantnih za njegove obveze i izvršavanje ove Ugovorne obveze, uključujući:

– ekonomske i trgovinske sankcije te kontrole, te primjenjivi zakoni o borbi protiv korupcije i srodnih zakona.

Kako bi ispunile ovu obvezu, obje strane neće obavljati transakcije u ime druge strane, niti uzrokovati da druga strana obavlja transakcije, izravno ili neizravno s bilo kojom osobom podložnom primjenjivim ekonomskim sankcijama ili s kojom je drugoj strani inače zabranjeno obavljati transakcije.

 

ELEKTRONSKI POTPIS

Strane priznaju da ako se potpisuje elektronički, ovaj Ugovor predstavlja originalni dokument koji je dopušten kao dokaz i potpuno važeći.

 

OSIGURANJE

Sudionici moraju sklopiti sve potrebne police osiguranja za svoje sudjelovanje na Događaju. Organizator se odriče svake odgovornosti u tom pogledu, posebno za gubitak ili krađu osobne imovine.

Organizator neće biti odgovoran ni za kakve zahtjeve za koje bi izlagači mogli biti odgovorni ili gubitak koji bi izlagači mogli pretrpjeti u slučaju nedostatnog osiguranja. Izlagač pristaje da ni Organizator ni operater mjesta događaja neće biti odgovorni za bilo kakve zahtjeve koje postavlja treća strana u vezi s atrakcijama. Izlagač pristaje da će osloboditi od odgovornosti i osigurati naknadu štete Organizatora i operatera mjesta događaja od bilo kakvih zahtjeva, uključujući zahtjeve za povredu autorskih prava treće strane.

Organizator ne odgovara za bilo kakav oblik štete ili gubitka na stvarima i opremi u vlasništvu ili najmu Sponzora/Izlagača, nastalu zbog nepažnje, gubitka, krađe, požara i slično, unutar prostora održavanja događaja. Sponzor/Izlagač je dužan posebnu pažnju posvetiti opremi ili drugim eksponatima koji takvu pažnju zahtijevaju jer spadaju u kategoriju lako zapaljivih ili na drugi način opasnih stvari, te ukoliko bi zbog njih ili na bilo koji drugi način krivnjom Sponzora/Izlagača nastala šteta Organizatoru, Sponzor/Izlagač ju je obvezan nadoknaditi sukladno računu koji će mu ispostaviti Organizator.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA

Organizator se obvezuje obavljati sve usluge navedene u ugovoru o sudjelovanju u skladu s profesionalnim standardima i praksama te važećim propisima, osim u slučajevima više sile.

Organizator će biti odgovoran samo za izravnu štetu koju pretrpi Sudionik, za koju je Organizator odgovoran, bez zajedničke i solidarne odgovornosti prema trećim stranama koje pridonose šteti.

Svaki Sudionik preuzima odgovornost za usklađenost sa svim relevantnim uredbama, zakonima, te nacionalnim, regionalnim i lokalnim pravnim propisima, a tiču se požara, sigurnosti i zdravlja.

Organizator neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu i neizravnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak dobiti, ugleda, podataka, proizašlu, između ostalog, iz  uporabe ili nemogućnosti korištenja web stranice Događaja, neovlaštenog pristupa ili promjene vaših prijenosa ili podataka; izjave ili ponašanja vas, drugih sudionika i/ili trećih strana prilikom pristupa ili korištenja usluga;

Organizator ne jamči da će njihovo funkcioniranje biti bez prekida ili da će informacije biti dostupne bez pogrešaka i ne izjavljuje ništa ni ne jamči u vezi s sadržajem web stranice, posebno u vezi s podacima koje su izravno ili neizravno prenijeli sudionici.

Organizator nema odgovornost za bilo kakav neuspjeh ili kašnjenje zbog okolnosti na koje nije mogao utjecati.

PRAVNE SANKCIJE I UGOVORNA KAZNA

U slučaju da Sudionik ne ispuni svoje obveze prema Ugovornim dokumentima, a nakon što je pisanim putem upozorio Sudionika, Organizator zadržava pravo poduzeti sljedeće mjere:

 • jednostrano i automatsko raskidanje ugovora o sudjelovanju;
 • naredba o trenutačnom zatvaranju, a zatim skidanje štanda i/ili dodijeljene lokacije i/ili trenutačno izbacivanje Sudionika iz mjesta događanja;
 • zabrana Sudioniku sudjelovanja u Događaju tijekom dvije (2) pune uzastopne godine;
 • obustava pristupa aplikaciji za umrežavanje i upravljanje Događajem, u bilo kojem trenutku
 • Pravo na ugovornu kaznu i naknadu štete sukladno zakonskim propisima

 

Ove sankcije mogu se primijeniti bez prejudiciranja pravnih postupaka koje Organizator može pokrenuti kako bi ostvario svoja prava i tražio naknadu štete na temelju kršenja predmetnih uvjeta poslovanja i obveza iz Ugovora od strane Sudionika.

Sudionik će biti odgovoran za troškove nastale u vezi s radnjama koje bi Organizator morao poduzeti kako bi proveo odredbe ovih Pravila i/ili Ugovornih dokumenata protiv Sudionika (troškovi ovrhe, troškovi povezani s uklanjanjem štanda, itd.).

 • U slučaju kašnjenja od strane Izlagača, Organizator ima pravo zaračunati cijeli dan zakašnjenja, te pravo naplatiti ugovornu kaznu u vrijednosti od 0,5 % dnevno od ukupno ugovorene cijene i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 10% (deset posto) cijene ugovorenih radova, te nadoknaditi Organizatoru sve eventualne troškove i štetu koja bi iz tog proizašla.
 • Organizator ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da Izvođač ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni. Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo Organizatora na naknadu eventualne, te dokazane, štete u visini preko iznosa ugovorne kazne.

VALJANOST

U slučaju da se utvrdi da je bilo koja od navedenih odredbi ništava ili neizvršiva, takva će odredba biti izdvojena iz ugovora bez utjecaja na valjanost drugih odredbi ovih Pravila.

PRIMJENA PRAVA I NADLEŽNOST

U slučaju sporova iz ovog Ugovora ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, Ugovorne strane će rješavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti rješenja spora, ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Organizator:

BUILDING HERITAGE d.o.o.,

Direktorica Maja Borovina Frankić, univ.spec.oecc.